Relacje inwestorskie

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) to naczelny organ spółki akcyjnej Indata SA, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących jej istnienia i działalności. Do kompetencji WZA należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie Indata SA. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin WZA. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.

Spółka INDATA S.A., informuje akcjonariuszy, że w najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe regulacje (Dyrektywa 2014/65/UE („MiFID II”), Rozporządzenie (UE) 600/2014 („MiFIR”), Rozporządzenie (UE) 648/2012 („EMIR”)), które m.in. nakładają na podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje na papierach wartościowych, obowiązek posiadania kodu LEI (Legal Entity Identifier).

Od 3 stycznia 2018 roku jego brak będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia transakcji przez podmiot inny niż osoba fizyczna na papierach wartościowych i pozostałych instrumentach finansowych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do posiadania kodu LEI, jeśli inwestują w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI jest KDPW. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://lei.kdpw.pl

 

Wydarzenia nadchodzące:

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 11 maja 2018r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie NWZ na dzień 11.05.2018 wraz z projektami uchwał

174KB

Pełnomocnictwo

105KB

Informacja o liczbie akcji

75KB

 

Archiwum wydarzeń:

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 10 kwiecień 2018r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie NWZ na dzień 10.04.2018 wraz z projektami uchwał

174KB

Informacja o liczbie akcji

75KB

Pełnomocnictwo

105KB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 5 lutego 2018r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie NWZ na dzień 05.02.2018

533KB

Projekty uchwał NWZ na dzień 05.02.2018

298KB

Protokół z posiedzenia NWZ

526KB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 4 stycznia 2018r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie NWZ na dzień 04.01.2018

534KB

Projekty uchwał NWZ na dzień 04.01.2018

303KB

Informacja o liczbie akcji

231KB

Pełnomocnictwo

292KB

Protokół z posiedzenia NWZA

523KB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 4 września 2017r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie NWZ na dzień 04.09.2017

530KB

Projekty uchwał NWZ na dzień 04.09.2017

305KB

Informacja o liczbie akcji

231KB

Pełnomocnictwo

291KB

Protokół z posiedzenia NWZA

460KB

 

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28 lipca 2017r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie NWZ na dzień 28.07.2017

464KB

Projekty uchwał NWZ na dzień 28.07.2017

289KB

Informacja o liczbie akcji

232KB

Pełnomocnictwo

287KB

Protokół z posiedzenia NWZA

532KB

 

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29 czerwca 2017r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie ZWZ na dzień 29.06.2017

479KB

Projekty uchwał ZWZ na dzień 29.06.2017

475KB

Projekty Uchwał ZWZ INDATA z uwzględnieniem zmian w porządku obrad

561KB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności

1,73MB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. sprawozdania z wyników ocen SF

1,20MB

Informacja o liczbie akcji

231KB

Pełnomocnictwo

310KB

Protokół z posiedzenia WZA

563KB

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30 czerwca 2016r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie ZWZ na dzień 30.06.2016

461KB

Projekty uchwał ZWZ na dzień 30.06.2016

512KB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności

1,49MB

Uchwała Rady Nadzorczej ws. sprawozdania z wyników ocen SF

0,97MB

ZWZ Indata INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

212KB

ZWZ Indata PEŁNOMOCNICTWO

303KB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 31.12.2015r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

NWZ Indata  - Informacja o liczbie akcji

28KB

NWZ Indata - Pełnomocnictwo

52KB

Ogłoszenie NWA - 31.12.2015

501KB

Projekt uchwał NWZ 31.12.2015 wraz z opinią

404KB

Projekt sprostowanej uchwały wraz z opinią

373KB

Protokół z posiedzenia NWZA

219KB

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.06.2015r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Informacja o liczbie akcji

70KB

Pełnomocnictwo

162KB

Ogłoszenie

501KB

Projekty uchwał

148KB

Protokół z posiedzenia ZWZA

486KB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 15.09.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

424KB

Pełnomocnictwo

192KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

136KB

Protokół z posiedzenia NWZA

2MB

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.06.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

505KB

Korekta uchwał 506KB

Pełnomocnictwo

203KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

135KB

Protokół z posiedzenia ZWZA

11,6MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 19.05.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

661KB

Pełnomocnictwo 188KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

135KB

Dodatkowe uchwały NWZ

126KB

Protokół z posiedzenia NWZA

9MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 11.03.2014r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie i projekty uchwał

533KB

Pełnomocnictwo 188KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji

135KB

Protokół z posiedzenia NWZA

2,4MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.09.2013r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie

253KB

Projekty uchwał 403KB

Formularze

561KB

Protokół z posiedzenia NWZA

26,8MB

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 4.09.2013r.

Nazwa pliku

 Rozmiar

 Typ pliku

Ogłoszenie

317KB

Projekty uchwał 453KB

Formularze

596KB