Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki Indata S.A. oświadcza na podstawie oświadczeń złożonych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, iż w stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające pełnienie tychże funkcji, w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do Statutu Indata S.A. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone poniżej:

  • nie pozostają ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
  • nie są członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
  • nie są wspólnikami lub akcjonariuszami dysponującymi 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
  • nie są członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,

Ponadto zgodnie ze stosowanymi przez Indata S.A. zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd oświadcza, że Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Piotr Smagała
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad 20 lat zajmujący się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Studia ukończył w 1993 roku ze specjalizacją z zakresu europejskiego prawa spółek. W latach 1993 - 1994 pracownik Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Departament Nadzoru Właścicielskiego. W latach 1994 - 1999 roku prawnik w kancelarii prawnej International Economic Law Office Co. "IELO" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1999 - 2002 roku prawnik w kancelarii prawnej Beata Gessel i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie i Dyrektor Oddziału Kancelarii we Wrocławiu. Od 2002 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego we Wrocławiu, która specjalizuje się we wszechstronnej obsłudze firm krajowych i z kapitałem zagranicznym, działających we wszystkich sektorach biznesu. Od wielu lat doradza przedsiębiorcom z branży deweloperskiej i inwestorom na rynku nieruchomości. Wspiera także spółki giełdowe w procesie emisji papierów wartościowych, świadcząc im kompleksowe doradztwo prawne i reprezentując ich interesy przed organami rynku kapitałowego, a także podmioty publiczne w zakresie realizacji zamówień publicznych. Od roku 2012 jest wspólnikiem oraz prezesem zarządu w spółce Capitalconsulting Smagała Strzelczyk Sp. z o.o. W latach 2007-2008 Członek Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Lniarskie ORZEŁ S.A. - spółki giełdowej, do roku 2013 Członek Rady Nadzorczej w Spółkach WDSP HOLDING S.A. i Inwestycje.pl S.A. Pełnił następujące funkcje w organach poniższych spółek: Turner Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji - likwidator Grand 4 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji - likwidator Carlow Precast Tanks Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji - likwidator Malarska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - prezes zarządu O'Brien Properties Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w likwidacji - prezes zarządu Monopol Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - prezes zarządu Nova Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - prezes zarządu Zakłady Lniarskie ORZEŁ S.A. - członek rady nadzorczej Inwestycje.pl S.A. - członek rady nadzorczej

Paweł Moskała
Członek RN

Przedsiębiorca, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego , studia ukończył w 1997 roku ze specjalnością Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi. Od 1998 roku pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Od 1999 roku prezes Spółdzielni Mieszkaniowej DOMw Nowej Soli, W latach 2001 - 2003 specjalista do spraw Marketingu w Agencji Celnej DTA Sp. z o.o. , od 2003 Specjalista ds. Sprzedaży, Członek Zarządu iPrezes RO-Polska Spedycyjno - Logistyczna Sp. z o.o., od 2006 roku właściciel REAL LOGISTICS. Specjalizuje się w spedycji międzynarodowej zeszczególnym uwzględnieniem spedycji morskiej.

Paweł Miller
Członek RN

Paweł Miller przez kilkanaście lat pełnił funkcje menadżerskie i zarządcze w szeregu zagranicznych instytucji finansowych, min. Allianz, Nordea, ING, Citibank i (Commercial Union (Aviva), w tym pełniąc funkcje Prezesa Zarządu Allianz Bank i Prezesa spółek ubezpieczeniowych Nordea i NL. Od 2009 roku aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym Polski przez członkostwo w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW oraz pełniąc funkcję w Zarządzie Boryszew SA. Jednocześnie Pan Paweł Miller prowadzi działalność gospodarczą w zakresie finansowania przedsiębiorstw, przejęć i fuzji i doradztwa strategicznego. Przeprowadził i współzarządzał procesem przejęć transakcji przejęć spółek przemysły produkcji części samochodowych w Polsce, Niemczech, Brazylii, Chinach, Francji, Włoszech, Czechach i Hiszpanii. Prowadził projekty restrukturyzacji finansowej oraz operacyjnej firm przemysłu spożywczego i produkcyjnego. Kilkukrotnie pozytywnie zweryfikowany przez PUNI i KNF jako Prezes Zarządu instytucji finansowych.

Piotr Adamczyk
Członek RN

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, posiada tytuł magistra inżyniera Informatyki i Oprogramowania w zakresie Inżynierii Oprogramowania. W 2008 r. ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku MBA. Piotr Adamczyk przez kilkanaście lat pełnił funkcje zarządcze w I-Work Sp. z o.o., People Care Sp. z o.o., „Industry Personnel Service” Sp. z o.o., Celtic Sp. z o.o. oraz Finance Care Sp. z o.o.. Obecnie zasiada w Zarządzie w Fundacji Work Service Wrocław. Od 2004 r. zajmuje stanowisko CIO oraz Dyrektora Działu IT w Work Service S.A. gdzie prowadzi projekty wdrożeniowe z obszaru IT, planuje i nadzoruje realizację budżetu oraz zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników.

Kamil Gemra
Członek RN

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pan Kamil Gemra do chwili obecnej pełni następujące funkcje:

  • InnerLook sp. z o.o. – prokurent od 03.2015 r.
  • Inner Corp sp. z o.o. – wiceprezes zarządu od 01.2015 r.

Ponadto od 11.2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kamil Gemra Doradztwo Gospodarcze.

W przeszłości Pan Kamil Gemra sprawował rolę dyrektora ds. rynku pierwotnego w Domu Maklerskim W Investments S.A. oraz był wykładowcą na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2009-2014 był analitykiem/redaktorem portalu należącego do StockWatch sp. z o.o., a następnie pełnił funkcję menedżera ds. rozwoju.

Pan Kamil Gemra nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Indata S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.