Relacje inwestorskie

Informacja o audytorze

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (I.Z.1.11), Zarząd Indata S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Indata S.A. dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.

Spółka przyjęła na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2017 roku oraz stosuje politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz politykę świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w Spółce.

[Dokumenty do pobrania]

Spółka informuje o wynikającej z przyjętej w ww. Polityce wyboru firmy audytorskiej regule, dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, która odpowiada postanowieniom art. 134 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), o następującej treści:

Zgodnie z przyjętą polityką, maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 przeprowadził:

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Orzycka 6, lok. 1B
02-695 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

Podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477