Relacje inwestorskie


29.08
2018

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Syndyk Masy Upadłości Indata S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) w oparciu o dane przekazane przez członków zarządu Emitenta i w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta...
27.08
2018

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie w upadłości ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2018, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 2...
22.08
2018

Odrzucenie wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości w związku z otwarciem wobec niej postępowania restrukturyzacyjnego

Zarząd Indata S. A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o w...
10.08
2018

Otwarcie przez sąd upadłościowy wobec Indata Cities S.A. postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarząd Indata S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10 sierpnia 2018 r. Emitent zosta...
24.07
2018

Brak wykupu oraz wypłaty odsetek od Obligacji Spółki serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że z uwagi na brak środków obrotowych Spółka nie wypłaci Obligatariuszom należnych odsetek za III okres odsetko...
24.07
2018

Wstrzymanie rozpoznania wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości

Zarząd Indata S. A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 11 lipca 2018 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wsch&oacut...
18.07
2018

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym Emitenta

Zarząd Indata S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 13 lipca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowy...
13.07
2018

Wezwanie do zapłaty Administratora Zabezpieczeń Obligacji serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Emitent otrzymał od Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy spółka jawna z siedz...
13.07
2018

Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Emitent otrzymał od Obligatariusza posiadającego 11 Obligacji serii A2 Emitenta o łącznej wartoś...
11.07
2018

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym spółki zależnej

Zarząd Indata S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach – spółki zależnej Emitenta - informacji o wydaniu w dniu 09 lipca 20...