Relacje inwestorskie


17.04
2018

Wezwanie do zapłaty wierzytelności z tytułu umów kredytowych zawartych z Millennium Bank S.A.

Zarząd INDATA S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż powziął wiadomość o doręczeniu Emitentowi wezwania od Millennium Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) do zapłaty wierzytelności w kwocie zadłużenia wynoszącego ...
17.04
2018

Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd INDATA Spółka Akcyjna (Emitent) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym wiadomość o złożeniu w dniu 13.04.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy d...
12.04
2018

Rejestracja zmian Statutu Indata SA

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ...
11.04
2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indata S.A. na dzień 11.05.2018 r. oraz projekty uchwał.

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 maja 2018 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczaj...
11.04
2018

Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

Zarząd Indata S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Obligatariusza posiadającego 20 Obligacji serii A1 Emitenta o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, wyemitowanych na po...
11.04
2018

Informacja nt. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indata S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 kwietnia 2018 r. ("NWZ"), Zarząd Spółki Indata S.A. ("Emitent&...
04.04
2018

Otrzymanie żądań przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od dwóch Obligatariuszy posiadających łącznie 295 Obligacji serii A1 Emitenta ...
30.03
2018

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 15.03.2018 r.

Zarząd Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, przekazuje następujące informacje uzupełniające. 1. Spółka przewiduje...
26.03
2018

Transakcje na instrumentach finansowych INDATA S.A.

Zarząd INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach...
26.03
2018

Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1

  Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął wiadomość o otrzymaniu od Obligatariusza posiadającego 40 Obligacji serii A1...