Relacje inwestorskie


18.06
2018

Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A1

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że z uwagi na brak środków obrotowych Spółka nie wypłaci Obligatariuszom Obligacji serii A1 należnych odsetek z...
15.06
2018

Wezwanie do zapłaty wierzytelności z tytułu Umowy Wieloproduktowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Emitent otrzymał wezwanie od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank)...
15.06
2018

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego spółki zależnej w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, o złożeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. przez Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka zależna&quo...
29.05
2018

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 50 /2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, informuje, że...
23.05
2018

Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Obligatariusza posiadającego 1.000 Obligacji serii A2 Emitenta o łącznej wartości n...
15.05
2018

Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 15 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adre...
14.05
2018

Informacja nt. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indata S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2018 r. ("NWZ"), Zarząd Spółki Indata S.A. z siedzibą w War...
09.05
2018

Informacja dotycząca zwrotu wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości oraz ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy...
02.05
2018

Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 2 maja 2018 roku otrzymał Uchwałę Zarządu GPW nr 415/2018 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Ryn...
30.04
2018

Brak wypłaty odsetek od obligacji serii A2

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że z uwagi na brak środków obrotowych Spółka nie wypłaciła Obligatariuszom należnych odsetek za II okres odsetk...