O Firmie

 

Indata SA

Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa

Forma prawna

Spółka Akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

NIP

8971755969

KRS

0000360487

REGON

021081309

Kod LEI

259400WR3GCVAK1D8J30

Kapitał zakładowy

6 829 114,00 zł

wpłacony w całości

Organ rejestracyjny:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.