Relacje inwestorskie

Informacja o audytorze

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (I.Z.1.11) Zarząd Indata S.A.  informuje, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu Indata S.A. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Indata S.A. dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.

Spółka Indata S.A. przy wyborze poszczególnych podmiotów świadczących usługi eksperckie, w tym wybór biegłego rewidenta, stosuje odpowiednie procedury zapewniające niezależność podmiotów i zasady zachowania uczciwej konkurencji. W szczególności Spółka rozdziela usługi biegłego rewidenta od usług doradczych, a wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

Wybór biegłego rewidenta przeprowadzany jest w oparciu o przepisy prawa w szczególności o art. 89 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 przeprowadził:

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Orzycka 6, lok. 1B
02-695 Warszawa

Podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479