Relacje inwestorskie


20.07
2017

Powołanie Członka Zarządu

Zarząd INDATA S.A. ( "Spółka") informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 sierpnia 2017 r. Pana Tomasza Laszuka do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 4 ...
18.07
2017

Zawiązanie Indata IoT Labs Sp. z o.o.

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. została zawiązana spółka pod firma Indata IoT Labs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której Spółka objęła 25% ...
17.07
2017

Informacja ws. emisji obligacji serii A

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. dot. podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji dwuletnich zabezpieczonych obligacji...
12.07
2017

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INDATA S.A. z INDATA Solutions S.A.

Zarząd INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00003...
29.06
2017

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INDATA S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn...
29.06
2017

Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku Uchwały nr 18/2017 oraz Uchwały nr 19/2017 zmieniono Statut Spółki w ten spos...
29.06
2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDATA S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zarząd INDATA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia pun...
29.06
2017

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 i wypłata dywidendy

Zarząd INDATA S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2016 rok i wypłaty dywidendy za 2016 rok w wysokości 682.911,40 zł tj. 1 g...
28.06
2017

Emisja obligacji serii A

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. została podjęta uchwałą w sprawie emisji obligacji serii A ("Obligacje"). Środki pieniężne pozyskane w ramach emisji Obl...
27.06
2017

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INDATA S.A. z INDATA Solutions S.A.

Zarząd INDATA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00003...